mergypsy:

⇜ seapunk⋆fashion⋆soft ghetto ⇝
dekutree:

that’s a *scans* *beep* $2 hairdo